ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท ทรีบิวด์ จำกัด


ข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นไปสัญญาระหว่างบริษัท ทรีบิวด์ จำกัดและท่านในฐานะผู้สอนส่วนตัว (ติวเตอร์ส่วนตัว) และ/หรือผู้เรียน รวมถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งหมายรวมถึงบทความและผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์ Beyondkru.com


ท่านยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้ โปรดอ่านอย่างรอบคอบก่อนเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ https://beyondkru.com หากท่านไม่สามารถยินยอมตามข้อใดข้อหนึ่ง ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นนักเรียน และ/หรือ ติวเตอร์ หรือไม่เข้าสู่เว็บไซต์นี้


ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า Beyondkru.com เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนและผู้สอน เพื่อความสะดวกในการค้นหาซึ่งกันและกันของนักเรียนและ / หรือติวเตอร์ ซึ่งค่าบริการจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนและ / หรือติวเตอร์ดำเนินการซื้อข้อมูลติดต่อของกันและกัน Beyondkru.com ไม่ได้ให้บริการในการชำระค่าบทเรียนใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา


ท่านเข้าใจและยอมรับว่า Beyondkru.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายละเอียดบทเรียนในแต่ละรายวิชา ติวเตอร์เป็นเจ้าของและผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบทเรียนด้วยตัวเอง ทั้งในเรื่องราคา เนื้อหา ระยะเวลา สถานที่สอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดบทเรียนทั้งหมด ผู้สอนในเว็บไซต์ไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Beyondkru.com และท่านยินยอมว่า ความรับผิดต่อบทเรียน และ/หรือ ความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นความรับผิดชอบของผู้สอนส่วนตัว


ความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ https://beyondkru.com เรามีการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านได้ตกลงให้ความยินยอมตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้


การตรวจสอบตัวตน

ในฐานะติวเตอร์ ท่านยินยอมที่จะผ่านระบบการตรวจสอบตัวตนของเรา ซึ่งเป็นการยืนยันที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต โดยเรามีมาตราการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว


เราไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อข้อมูลโปรไฟล์ของติวเตอร์ได้ ทั้งในด้านความสามารถ พื้นหลังการศึกษา หรือข้อมูลใดๆ ที่ติวเตอร์ให้ไว้บนเว็บไซต์ ท่านยอมรับและเข้าใจว่าท่านรับความเสี่ยงนี้ทั้งหมดเมื่อใช้บริการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์กับผู้ใช้งานอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา


เนื้อหา

เนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งหมายถึง ข้อมูล คำอธิบาย รูปภาพ บทความ ข้อมูลลิงค์ ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกสร้างโดยท่านหรือเรา ท่านให้ความยินยอมในการถูกตรวจสอบ แก้ไข และหากเนื้อหาดังกล่าวนั้นมีความสุ่มเสียงต่อบริการหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าประการใด เราสามารถดำเนินการลบข้อมูลนั้นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


การสิ้นสุด

ในการให้บริการบนเว็บไซต์ Beyondkru.com เรามีนโยบายที่จะยกเลิกผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจลบ หรือห้ามการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ตามดุลยพินิจของเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตลอดเวลา และอาจดำเนินการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า


ช่องทางการติดต่อ

โทร : +66(0)2-409-0932

อิเมล์ : support@beyondkru.com

เว็บไซต์ : https://beyondkru.com

สถานที่ติดต่อ : 496/111 ม.5 ถ.สืบศิริ ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000