นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทรีบิวด์ จำกัด


ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” (Data Subject) ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุไปถึงเจ้าของข้อมูล หมายรวมไปถึงข้อมูลที่สามารถระบุแยกแยะตัวบุคคลออกจากันได้ ข้อมูลที่สามารถถูกใช้ในการติดตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่บุคคลนั้นทำได้ และข้อมูลที่สามารถถูกเชื่อมโยงกันเพื่อระบุไปถึงตัวบุคคลได้


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

1.1 ชื่อ-นามสกุล

1.2 ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID

1.3 วันเดือนปีเกิด

1.4 เพศ

1.5 ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลการศึกษา ประวัติการทำงาน

1.6 รูปภาพประจำตัว และรูปภาพอื่นๆ

1.7 คำอธิบายตัวเองบนโปรไฟล์ของท่าน

2. ข้อมูลการยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์ Beyondkru.com

2.1 ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

2.2 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) คือ เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม

3. ข้อมูลสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ

3.1 เลขบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร

3.2 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID

3.3 ข้อมูลบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล เช่น log file

3.4 ข้อมูลการใช้บริการบนเว็บไซต์ Beyondkru.com

3.4.1 สำหรับผู้สอน

(1) ประวัติการค้นหาผู้เรียน

(2) ประวัติการเติมเงิน

(3) ประวัติการติดต่อผู้เรียนของท่าน

(4) ข้อมูลผู้เรียนที่ติดต่อท่าน

(5) สถิติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Beyondkru.com ของท่าน

3.4.2 สำหรับผู้เรียน

(1) ประวัติการค้นหาผู้สอน

(2) ประวัติและรายละเอียดการสร้างประกาศหาผู้สอนของท่าน

(3) ประวัติการติดต่อผู้สอน

(4) ข้อมูลผู้สอนที่ติดต่อท่าน


แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

ก. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Beyondkru.com

ข. ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์ติวเตอร์ และ/หรือ โปรไฟล์นักเรียน

ค. เก็บจากข้อมูลการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

ง. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางอิเมล์ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท

2. เราจัดเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์ Beyondkru.com เพื่อประโชยน์ต่อความปลอดภัยเบื้องต้นต่อท่านและผู้ใช้งานท่านอื่น

3. เราจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อประมวลผลและนำเสนอบริการที่เหมาะสำหรับท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงและแม่นยำยิ่งขึ้น


การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านยอมรับข้อตกลงการใช้บริการและให้ความยินยอม การที่เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น เป็นไปเพื่อการส่งมอบบริการที่ถูกพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านอย่างต่อเนื่อง เราไม่มีนโยบายสร้างรายได้จากการขายโฆษณา ดังนั้นเราไม่ได้เก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสร้างรายได้

จากข้อมูลที่เราดำเนินการเก็บรวมรวมจากความยินยอมของท่าน เราได้ดำเนินการใช้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนของท่านในการแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน ที่หน้า “ค้นหาติวเตอร์” และ/หรือ “ค้นหานักเรียน” บนเว็บไซต์ Beyondkru.com การแสดงข้อมูลของท่านจะกล่าวในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูล” ต่อไป

2.ข้อมูลการยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์ Beyondkru.com

เราเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของข้อมูลในส่วนนี้เป็นอย่างดี เราจึงมีมาตรการรักษาข้อมูลส่วนนี้อย่างปลอดภัยและไม่มีการดำเนินการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ การใช้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เท่าที่เราจะสามารถดำเนินการได้ เราใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบตัวตนและความน่าเชื่อถือ

3.ข้อมูลสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ

เราดำเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ Beyondkru.com ของท่าน เพื่อให้ได้มาซึ้งข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของท่าน และเราจะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการเพื่อส่งมองบริการแบบเฉพาะบุคคลต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ Beyondkru.com โดยการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ถูกแสดงดังนี้

(1) ชื่อย่อ (Display name)

(2) ช่วงอายุ

(3) เพศ

(4) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลการศึกษา ประวัติการทำงาน

(5) รูปภาพประจำตัว และรูปภาพอื่นๆ

(6) คำอธิบายที่ท่านใช้ในการสร้างโปรไฟล์ของท่าน

หมายเหตุ : ข้อมูลการติดต่อของท่าน (หมายเลขโทรศัพท์ Line ID) จะถูกเปิดเผยเฉพาะกับผู้ที่ดำเนินการซื้อข้อมูลติดต่อของท่านแล้วเท่านั้น


การเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สาม

เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง เราอาจเปิดเผยประวัติการรับงานของท่าน เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ของท่านกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อตรวจสอบประวัติของท่าน และ/หรือ เมื่อท่านต้องการทำธุรกรรมต่างๆ กับทางธนาคาร

ทั้งนี้ เราอาจจะเปิดเผยของท่านไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เว็บไซต์พันธมิตรที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกฏหมาย มูลนิธิหรือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร การศึกษาและงานวิจัย

บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้

-สถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านต้องการทำธุรกรรม

-Goodlife.jobs เว็บไซต์สำหรับการหางาน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทรีบิวด์ จำกัด

หมายเหตุ : หากมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามใดๆ เราจะดำเนินการอัพเดทไว้ในส่วนนี้


การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  1. เก็บรักษาข้อมูลโดยการจัดเก็บเป็น Soft Copy และจัดเก็บไว้บน Cloud
  2. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเวลา 90 วัน
  3. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การให้ความยินยอมเป็นสิทธิของท่าน ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านสามารถดำเนินการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านสามารถระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านสามารถโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่ support@beyondkru.com หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 14 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว


กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด และรายละเอียดบริการที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ที่นี่


Cookies คืออะไร?

Cookies คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (text files) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/


เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านในเว็บไซต์ Beyondkru.com ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ Beyondkru.com ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งการแนะนำผู้สอน และ/หรือ ผู้เรียน รวมไปถึงบทความ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ


การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยไปที่หน้าการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน แต่ทั้งนี้การปิดกั้น Cookies อาจส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของท่านในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสาหรับการให้บริการของเราและการใช้งานบนเว็บไซต์ Beyondkru.com ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดเข้าสู่เว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นๆ


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ม.ค. 2563


ช่องทางการติดต่อเรา

โทร : +66(0)2-409-0932

อิเมล์ : support@beyondkru.com

เว็บไซต์ : https://beyondkru.com

สถานที่ติดต่อ : 496/111 ม.5 ถ.สืบศิริ ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000