การศึกษาในยุคดิจิทัล

education-in-digital-era

ยุคดิจิทัลในทุกวันนี้ มีเทคโนโลยีนวัตกรรมมากมาย จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล สื่อ หรือสิ่งต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พฤติกรรมในการเรียนรู้ของคนเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากแต่ละคนเลือกที่จะเรียนรู้หรือหาข้อมูลตามความสนใจของตนเอง ทุกคนสามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการ ทั้งในส่วนของเนื้อหา เวลา และสถานที่ ส่งผลให้ภาคการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคนี้


การเรียนรู้จากโลกภายนอก การใช้ชีวิตจริง การเห็นภาพ การได้สัมผัส และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นตัวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และจะเข้ามามีส่วนสำคัญในด้านของข้อมูล เครื่องมือในการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน


เทคโนโลยีในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Gartner ได้เผยถึงเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2019 ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ซึ่งได้มีการเริ่มใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ในโรงเรียนตามหัวเมืองของต่างประเทศกันบ้างแล้ว

  • Augmented Analytics : การใช้ Data Analysis จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนดีขึ้น ด้วยโปรแกรม Personalized Learning ที่จะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปสู่นวัตกรรมในการออกแบบการประเมินผลของนักเรียน ช่วยให้ผู้สอนเห็นจุดที่นักเรียนติดขัดหรือมีปัญหาเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างตรงจุด อีกทั้งสามารถช่วยปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้
  • Digital Twins : เราต่างมีข้อมูลของเราในหลากหลาย Version บนโลกออนไลน์หรือ Social Media ต่าง ๆ เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในส่วนของประวัตินักเรียน สามารถใช้วิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนว่ามีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร เพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • Immersive Technologies : ประโยชน์ของ Immersive Technology ถูกคาดหวังให้การปรับปรุง Hardware และ Software ของ AR และ VR ให้มีคุณภาพสูงขึ้นและจะยังคงเติบโตต่อไป การขยายศักยภาพของ Immersive Technology นั้นจะถูกนำมาสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้ในโลกเสมือนจริงให้กับนักเรียน
  • Smart Spaces : สภาพแวดล้อมในการศึกษาของผู้เรียนจะอยู่ในรูปแบบของ Connected Classroom และ Modern Learning Environments ด้วยนวัตกรรมล่าสุดอย่าง Smart Space ซึ่งจะเป็นจุดรวมเทคโนโลยีมากมาย อย่าง AI และ Empowered Edge เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบเปิด หรือ Connected Classroom ให้เกิดขึ้น

การศึกษาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปในรูปแบบ Interactive Learning คือการให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถโต้ตอบและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อย่างที่ Tutorworld.app มุ่งมั่นในการสร้าง Sharing Economy ให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ หรือประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย


อ้างอิง:

https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/11/what-gartners-top-tech-trends-2019-mean-education

https://www.entrepreneur.com/article/323526

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.