สร้างทักษะให้นักเรียนยุคใหม่ ด้วย EduScrum

build-new-skills-for-students-with-eduscrum

ภาคการศึกษาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก จากที่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายของโรงเรียนและครูผู้สอน ก็จะเข้าสู่การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก (Student-Centered) ในต่างประเทศมีการปรับวิธีการสอนใหม่ๆ มากมาย เช่น การสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับนักเรียน (ทำไม Choice จึงสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน) และยังพลิกระบบการศึกษาด้วย EduScrum ที่นักเรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนและสร้างระบบการศึกษา ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบมากขึ้น


EduScrum เป็นการดัดแปลง Scrum มาปรับใช้สำหรับการศึกษา เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันสำหรับนักเรียน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียนทั้งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างสรรค์ร่วมกัน และการรู้จักตัวเอง เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน

โดย Scrum เป็นวิธีการทำงานของหลาย ๆ บริษัท โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม IT และในการทำงานที่เป็นแบบโปรเจกต์ เป็นการทำงานร่วมกันที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังสร้างความพึงพอใจและความสนุกในการทำงานร่วมกันของคนภายในทีม


ความลับของการเรียนแบบ EduScrum คือ ความเป็นเจ้าของ (Ownership) นักเรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ของพวกเขาเอง สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งยังสามารถวางแผนและตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาได้ด้วยตัวเอง


บทบาทสำคัญของวิธีการใหม่อย่าง EduScrum คือ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ 4C คือ Creativity (การสร้างสรรค์), Collaboration (การทำงานร่วมกัน), Communication (การสื่อสาร) และ Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) การเรียนรู้เฉพาะบุคคลของนักเรียนที่แตกต่างกันและความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่ออกแบบเองได้ จะเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ ความสามารถตามความถนัดของพวกเขาแต่ละคน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน สนุกกับการทำงาน รวมทั้งมีการเติบโตส่วนบุคคลและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น


EduScrum เป็นโครงร่างสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์และสนับสนุนภายในทีม ครูผู้สอนจะบอกข้อมูลในภาพรวม โครงสร้างในการทำงานกลุ่มแบบเข้าใจง่ายและชัดเจน ในทุกๆ บทเรียนจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนภาพรวม เป้าหมายการทำงานสำหรับวันนี้ เพื่อที่นักเรียนสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การทบทวนนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาระบบการทำงานของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนจะเป็นคนกำหนด "เหตุผลที่ควรทำ (The Why)" และ "สิ่งที่ต้องทำ (The What)" และเป็นผู้มอบหมายงาน ฝึกฝน ให้คำแนะนำแก่นักเรียน โดยการกำหนด "วิธีการทำ (The How)" จะขึ้นอยู่กับนักเรียน พวกเขาสามารถวางแผนและสร้างสรรค์ได้ตามแบบฉบับของตัวเอง


EduScrum นอกจากจะมอบความเป็นเจ้าของให้แก่นักเรียนที่ทำให้พวกเขาสนุกและพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองอีกด้วย จะเห็นได้ว่าภาคการศึกษาได้มีการปรับหลักสูตร วิธีการสอนให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่มากขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถติดตามเทรนด์การศึกษาอื่น ๆ ได้ที่ Beyondkru.com เว็บไซต์ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวเอง และหาความรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จริง


อ้างอิง: http://eduscrum.nl/en/about-eduscrum

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.