Agile for Education แนวทางการศึกษารูปแบบใหม่

agile-for-education

เราอยู่ในยุคที่ทุกคนเริ่มมีการปรับตัวหาวิธีการทำงานที่จะบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของภาคการศึกษาเองก็ได้มีการนำแนวปฏิบัติในการทำงาน อย่าง Agile เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

Agile for Education คือ แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน ที่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลและเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้น ก็คือ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครู นักเรียน รวมไปถึงครอบครัวของนักเรียน ที่คนภายในทีมจะต้องลงมือทำ เรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทดลอง และรู้จักตัวเองมากขึ้น

Agile for Education หรือ Agile Schools มี 4 คุณค่าหลัก ดังนี้

1. เน้นที่ตัวบุคคลและปฏิสัมพันธ์

แม้ว่าภาคการศึกษาจะนำเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้มากขึ้น แต่นักเรียนยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษา (Student-Centered) สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาและใช้วิธีการถ่ายทอดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งก็คือ การสื่อสารแบบตัวต่อตัว ดังนั้นควรเน้นที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าการเน้นที่โครงสร้าง แผนการเรียน หรือผลงานต่างๆ

2. เน้นการเรียนรู้ที่มีความหมาย

การเรียนรู้ที่มีความหมาย (Meaningful Learning) เป็นตัวชี้วัดหลักของความก้าวหน้า เน้นออกแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน มากกว่าการสอนที่ยึดตามเอกสารหรือรายงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ สนับสนุนความต้องการและให้ความไว้วางใจในการทำงานของพวกเขา

3. เน้นสร้างความร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความหมาย การร่วมมือกัน (Collaboration) ของกลุ่มนักเรียนเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ เน้นสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน มากกว่าข้อปฏิบัติและการจัดลำดับเพื่อการแข่งขัน ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสมาชิกในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ วิธีการให้ความรู้ การปฏิบัติของนักเรียนและครอบครัวจะต้องส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

4. เน้นการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การที่จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นั้น คือ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นไปที่ทัศนคติ (Mindset) และทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากกว่าการสอนให้นักเรียนทำตามแผน เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ไอเดียและการริเริ่มที่ดีที่สุด เกิดจากทีมที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และมีการจัดการตัวเองเป็นอย่างดี (Self-Organizing) ในระหว่างการเรียนการสอน ครู นักเรียน และครอบครัวต้องเรียนรู้และปรับแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกหนึ่งสิ่งที่ควรเน้นในการทำ Agile for Education คือ การให้นักเรียนลงมือทำ กล้าที่จะผิดพลาด และเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด


ติดตามบทความเกี่ยวกับการศึกษาอื่นๆ ได้ที่ Tutorworld.app.

อ้างอิง : ปรมตถ ณ ระนอง


TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.